Protein Pürifikasyonu İçin Kullanılan Yöntemler

Protein Pürifikasyonu İçin Kullanılan Yöntemler

Protein saflaştırma, bazı spesifik proteinleri tüm karışımdan izole eden bir işlemdir. Proteinlerin saflaştırılması için, rekombinant proteinlerin filtrasyon ve santrifüj gibi yararlı yöntemlerle saflaştırılabildiği çeşitli yöntemler vardır.

Protein saflaştırma, bazı spesifik proteinleri tüm karışımdan izole eden bir işlemdir. Proteinlerin saflaştırılması için, rekombinant proteinlerin filtrasyon ve santrifüj gibi yararlı yöntemlerle saflaştırılabildiği çeşitli yöntemler vardır. Bu teknikler basit ve maliyetsizdir. Deney yapılırken kullanılan spesifik proteinleri saflaştırmak için toplu saflaştırma, kromatografi ve afinite saflaştırma gibi bilinen başka yöntemler de vardır.

Toplu saflaştırma, proteinleri fraksiyonel çökeltme kullanarak saflaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Spesifik bir proteinin çözünürlüğü çözücü bileşimi ve pH ile değiştirilebilir, bu parametrelere göre toplu saflaştırma gerçekleştirilebilir.

Kromatografi, proteinlerin karışımlardan ayrılması ve saflaştırılması için diğer önemli bir tekniktir. Protein saflaştırması boyut, şekil, toplam yük, bağlanma kapasitesine göre gerçekleşebilir. Proteinlerin kromatografi tekniği ile saflaştırılması için yararlı olan adsorpsiyon, bölme ve afinite gibi bazı faktörler vardır.

Afinite kromatografisi, protein pürifikasyonu için yine önemli bir tekniktir. Bu teknik, proteinlerin saflaştırılması için yaygın bir şekilde kullanılır. Ayrıca nükleik asit, hormon, enzim ve antikorları saflaştırmak için de kullanılabilir. Afinite kromatografisi, DNA bağlayıcı proteinlerin saflaştırılması için oldukça spesifik ve önemli bir materyal olan DNA içerir. Bu yöntem, kromatografinin tüm aşamalarında kullanılan metotlar sonucunda başarılı olabilir. Dolayısıyla, genel olarak afinite kromatografisinin proteinlerin saflaştırılması için çok faydalı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Diyaliz, proteinlerin saflaştırılması için biyokimya araştırmaları için kullanılabilir bir yöntemdir. Filtrasyon için diyaliz kullanılır. Sistem seçici difüzyon yapabilmek için yarı geçirgen membrana sahiptir. Diyaliz, deneyimizde hedeflediğimiz tuzdan arındırma, etiketleme reaktiflerinin çıkarılması, tampon değişimi ve en yaygın olarak kan tedavisi gibi pek çok alanda kullanılabilir. Diyaliz zarı, boyut aralığına göre yayılacak bazı gözenekler içerir.

Tam adı polimeraz zincir reaksiyonu olan PCR, DNA miktarlarının saptanması ve kopyalanması için kullanılır. Bilim insanlarının genellikle hastalıkları tespit etmek, bazı genleri klonlamak, bazı patojenleri tespit etmek için kullandığı bir tekniktir. PCR'nin amacı, DNA'nın bir kısmını, bazı genleri seçmek ve istenen gen dizisi miktarını artırmaktır. Tükürük, saç, deri, kandan alınan DNA, PCR tekniği için kullanılabilir.

Taq polimeraz enzimi, PCR için temel taştır, bu enzimle tek tek nükleotidler bağlanabilir. PCR için üç ana mekanizma vardır; bunlar denatürasyon (deneyimizde 30 saniye 94⁰C olur), Tavlama (30 saniye 56⁰C), Uzatma (72⁰C 1 dakika) ve bir diğer önemli nokta da PCR ürünlerinin nasıl görünür olabileceğidir, bunun için iki yöntem vardır. Amplifiye DNA'yı etidyum bromür ile boyamakta ve PCR bileşenlerini floresan boyalarla etiketlemektedir.