Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı’nı Açıklıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı’nı Açıklıyor!

Daha demokratik bir Türkiye, vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.

"Daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.

Yaklaşık 2 sene önce yeni reformların işaretini vermiştik. Milletimiz ülkeyi yönetmeye başladığımız günden beri atılan adımları görüyor.

Gereken Adımları Atacağız

Bugün açıklayacağımız eylem planını reform ve değişim irademizin sürdüğünün ve süreceğinin örneğidir. Hayata geçmesi için gereken adımları büyük bir kararlılıkla atacağız. Bir sonraki hafta da ekonomi reformlarını açıklayacağız.

son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-insan-haklari-13963198-2423-m.jpg

Planda yer alan 11 temel ilke şu şekilde:

-Tüm insanlar doğuştan sahip olan vazgeçilmez haklarıyla doğar, devletin temel görevi bu hakları genişletmek ve korumaktır.

-İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

-Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet gibi sebeplerden dolayı hiçbir şekilde ayrımcılık olmadan herkes hukukun önünde eşittir.

-Eşit, tarafsız ve dürüst bir şekilde kamu hizmetinin herkese ulaştırılması, yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

-Mevzuat, açık ve net tereddüt doğurmayacak kuralları içermektedir, hukukun güvenliği ilkesinden ödün verilmeden bu kuralları kamu otoriteleri hayata geçirir.

-Kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olacak şekilde müdahale edilmesi söz konusu olamaz.

-Girişim ve çalışma hürriyeti, serbest piyasa kuralları, sosyal devlet ilkesi içerisinde korunur ve geliştirilir.

-Lekelenme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan güçlendiren bir yaklaşım ele alınmaktadır.

-Eleştirisini ve düşüncesini açıklamasından dolayı hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

-Hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı hukuk devletidir.

-Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezidir, hakları ihlal edilen herkes kanun yollarına zahmetsiz bir şekilde erişebilmelidir.

son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-insan-haklari-13963198-5316-m.jpg

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9 Amacı Şunlar:

-Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

-Adil yargılanma ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi

-Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

-Din özgürlüklerinin, örgütlenme ve ifadenin korunması ve geliştirilmesi

-Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

-Bireyin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatın güvence altına alınması

-Mülkiyet hakkının daha etkin bir şekilde korunması

-Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunması

-İnsan hakları konusunda toplumsal farkındalıkla birlikte üst düzey idari farkındalığın artırılması

Hedefler

-Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişlik yapmak için kapsamlı bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.

-Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin artırmayı hedefliyoruz.

-İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, uzun yargılamanın zararlarını karşılayacak.

-STK’ler, Barolar ve üniversitelerden temsilcilerin katılacağı bağımsız Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonunu kuruyoruz.

-Yargı teminatı güçlendirerek, kararların eskisine göre daha hızlı alınmasını temin ediyoruz.  

-İdari yargıda gerekçeli kararların 30 gün içerisinde yazılmasını zorunlu hale getiriyoruz.

-Hakimlerin SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden ulaşmasını böylece iş davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyoruz.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da elektronik tebligat uygulamasına dahil ediyoruz.

-Anayasa Mahkemesine avukatların bireysel başvurularını elektronik yapabilmelerine imkan tanıyoruz.

-İcra, dava ve noter harç ücretlerini daha sade bir hale getiriyoruz. Tüm hukuk mahkemelerimizde e-duruşma uygulamasına geçiyoruz.

-İdareye gerçekleştirilen başvuruda cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.

-Temyize ve istinafa başvurma süreleri de gerekçeli kararın tebliği ile başlayacak.

-Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz, yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranmasını getiriyoruz.

-Kamu, özel sektör ve öğrencilerin hangi dine mensup olursa olsun kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.

-Toplantı yürüyüşü, ifade özgürlüğü ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması için mevzuatı ve uygulamayı gözden geçiriyoruz.

-Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.

-İfade vermek için mesai saatleri haricinde gerçekleştirilen uygulamaları kaldırıyoruz.

-İfade alma işlemleri Eylem Planı ile artık 7 gün 24 saat yapılmasını sağlıyoruz.

-Zaman aşımını işkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında kaldırıyoruz.

-Kadına şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak için özel soruşturma bürolarını Türkiye genelinde yaygınlaştırıyoruz.

-Görevinin ilkelerine aykırı olacak şekilde hareket eden ve hak ihlaline neden olan kamu görevlililerini hakkında disiplin ve rücu etkinliğini artırıyoruz.

-Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesi sağlıyoruz, tek taraflı olarak gerçekleştirilen takipleri ayrı bir suç olarak kategoriliyoruz.

-KVK Kanunu’nu Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getiriyoruz.

-Kamulaştırmayla ilgili mevzuatı tekrardan ele alıyoruz, Valilikler nezdinde idari başvuru yolunu açıyoruz.

-Mülkiyet hakkına etki eden hususların ivedi yargılanmayla hızlı bir şekilde çözülmesine imkan tanıyoruz.

-Aynı nitelikte olan uyuşmazlıklarda kamu idareleri tarafsa ‘pilot dava’ usulünü getiriyoruz.

-İdarenin vatandaşa ‘davanı kazanıp gel’ tavrına son veriyoruz.

-Çocukların, siber zorbalık, internet bağımlılığı ve dijital risklerden korunması için çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz.

-Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde yeniden tasarlıyoruz, hakimlerin, savcıların ve avukatların mahkemelere cübbesiz katılmasına olanak tanıyoruz.

-Denetimli serbestlik müdürlüklerine çocuk büroları kuruyoruz.

-Evlilik yardımının kapsamını genişleterek, gençleri aile kurmaya teşvik ediyoruz.

son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-insan-haklari-13963198-6875-m.jpg

-Engelli vatandaşlarımızın kamuda üst kademelerde yöneticiliğini ve mesleklerine uygun şekilde görev almasını engelleyen hükümleri kaldırıyoruz.

-Yaşlı, engelli ve ağır hasta hükümlülerinin cezalarını konutlarında infaz edilmesine yönelik imkanları artırıyoruz.

-Hayvanları ‘mal’ olarak değil can olarak gören anlayışla birlikte mevzuatta değişikliğe gidiyoruz.

-Emsallerine göre insan haklarına duyarlı çalışmaları ile ön plana çıkan kamu görevlilerini ödüllendiriyoruz.

-Avukat, hakim ve savcı adaylarının Anayasa Mahkemesi’nde staj yapmasının önünü açıyoruz.

-Kamu görevlileri, hakim ve savcılar için ‘sosyal medya etik ilkelerini’ ‘tarafsızlık’ anlayışı ile belirliyoruz.

-Hukuk fakültelerinde eğitim süresini 5 seneye çıkarıyoruz, niteliği artırmak için kontenjanları gözden geçiriyoruz.